Grupy duszpasterskie

Anonimowi alkoholicy ì

Anonimowi Alkoholicy są wspólnotą mężczyzn i kobiet, którzy dzielą się nawzajem doświadczeniem, siłą i nadzieją, aby rozwiązać swój wspólny problem i pomagać innym w wyzdrowieniu z alkoholizmu. Jedynym warunkiem uczestnictwa we wspólnocie jest chęć zaprzestania picia. Nie ma w AA żadnych składek ani opłat. 
Ich podstawowym celem jest trwać w trzeźwości i pomagać innym alkoholikom w jej osiągnięciu.

Spotkania:

Lublin, ul. Królewska 10
piątek, godz. 10:00
sala „Wieczernik”

Chór archikatedralny ì

Grupa osób, które pragną chwalić Boga i modlić się śpiewem rozwijając umiejętności wokalne pod dyrekcją prof. Grzegorz Pecki.

Chór uczestniczy w uroczystych liturgiach w katedrze. Występuje również na koncertach w kraju i za granicą.

Próby:

wtorek i piątek
godz. 19:00
sala przy kancelarii parafialnej.

Kontakt:

chor.lublin@gmail.com

Domowy kościół ì

Domowy Kościół jest ruchem świeckich osób w Kościele obejmującym małżeństwa i rodziny. Wywodzi się i należy do Ruchu Światło – Życie założonego przez Sługę Bożego ks. Franciszka Blachnickiego. Formacja w Domowym Kościele zwraca uwagę na duchowość małżeńską, czyli dążenie do świętości wraz ze współmałżonkiem. Chce pomóc małżonkom w budowaniu prawdziwej jedności małżeńskiej, która stwarza najlepsze warunki do dobrego wychowania dzieci.

Spotkania formacyjne tzw. kręgu małżeństw (4-6 małżeństw oraz ksiądz) odbywają się raz w miesiącu w domach uczestników.

Opiekun:

ks. Paweł Grzebalski

pawelgrzebalski@gmail.com

Grupa Liturgiczna ì

Grupa liturgiczna to grupa osób pragnąca pomagać parafianom w głębszym przeżywaniu Eucharystii poprzez przygotowywanie komentarzy do niedzielnej liturgii Mszy Świętej.

Opiekun:

ks. Grzegorz Grabarczyk

 

Grupa św. Rity ì

Grupa osób modlących się przez wstawiennictwo św. Rity, patronki od spraw trudnych. Poprzez katechezy poznają jej duchowość. Proszą dla siebie i innych o dar przebaczenia i pojednanie.

Spotkania:

pierwsza sobota miesiąca
godz. 17:00
sala nr 2 przy kancelarii parafialnej

Kontakt:

Barbara Zalewska
tel: 501 289 254

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży ì

KSM jest stowarzyszeniem młodych ludzi, w wieku od 13 do 30 lat, którzy pragną w sposób aktywny i twórczy przeżyć swoją młodość, opierając ją na zasadach płynących z wiary i życia w bliskości Jezusa Chrystusa.

Cele, to przede wszystkim budowanie dojrzałego życia chrześcijańskiego, które realizuje się w zwykłej codzienności, odkrywanie bliskości Pana Boga oraz zaangażowanie na rzecz wspólnoty Kościoła i Ojczyzny.

Oddział KSM „Katedralni” powstał we wrześniu 2013 roku i gromadzi młodych, aktywnych ludzi, którzy uczą się, studiują i pracują, dzieląc się wspólnymi doświadczeniami i radością. Formacja, działanie, wspólna modlitwa i radosne spędzanie czasu to wyznaczniki funkcjonowania oddziału. Chcemy pokazać, że młody, wierzący człowiek mam wiele do zaoferowania światu i środowiskom, wśród których jesteśmy.

Spotykamy się w każdy piątek o godz. 16.00, w Sali „Wieczernik” przy Archikatedrze.

Zapraszamy każdego, kto chce podzielić się swoimi talentami i możliwościami, kto pragnie pogłębić swoją wiarę i aktywnie włączyć się w różnorodną działalność na rzecz drugiego człowieka.

Asystenci oddziału:

Ks. Grzegorz Grabarczyk, s. Barbara Kacprzak

Przez cnotę,
modlitwę i pracę,
służyć Bogu i Ojczyźnie.
GOTÓW?

Więcej informacji:

http://paweljozefharbaruk.wix.com/ksm-katedralni

Legion Maryi ì

Międzynarodowy ruch ludzi świeckich zakorzeniony w duchowości maryjnej. Przez modlitwę i pracę apostolską chce głosić Chwałę Bożą i dążyć do osobistej świętości swoich członków, powierzając się Duchowi Świętemu.

Spotkania:

poniedziałek
godz. 16:30
Świetlica Jubileuszowa przy kancelarii parafialnej

Modlitwa za kapłanów ì

Wspólna modlitwa różańcowa w intencji kapłanów, która odbywa się w kaplicy Najświętszego Sakramentu w każdy piątek po Mszy Świętej o godz. 19:00.

Serdecznie zapraszamy wszystkich, którym leży na sercu świętość kapłanów.

Parafialny Zespół Caritas ì

Parafialny Zespół Caritas dyżuruje we wtorki w godzinach 10.00 – 14.00 (wejście od podwórka za żelazną bramą). Udzielana jest wtedy pomoc potrzebującym po wcześniejszym rozpoznaniu potrzeb oraz możliwości parafii.

Dla korzystających z pomocy raz w miesiącu, w drugi wtorek, odbywają się spotkania formacyjne w godzinach 14.30 – 16.00. W intencji darczyńców, wolontariuszy i korzystających z pomocy odprawiana jest Msza św. w archikatedrze w pierwszy czwartek miesiąca o godzinie 9.00.

Przed świętami Narodzenia Pańskiego i Wielkiej Nocy organizowane są w sklepach zbiórki artykułów żywnościowych, z których robione są paczki świąteczne. Jesienią lub wiosną organizowane są pielgrzymki autokarowe do sanktuariów w Polsce.

Parafialny Zespół Caritas włącza się czynnie w życie parafii oraz współpracuje z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie i innymi organizacjami niosącymi pomoc potrzebującym.

Rodzina bł. Edmunda Bojanowskiego ì

Rodzina Bł. Edmunda Bojanowskiego stawia sobie dwa główne zadania:

 • stałe pogłębianie życia chrześcijańskiego, aby wzrastać w doskonałości ewangelicznej,
 • dobrowolny, czynny udział w apostolsko-charytatywnych dziełach Zgromadzenia w kraju i na misjach, w poczuciu odpowiedzialności za Kościół.

Do Rodziny zapraszamy:

 • czcicieli bł. Edmunda;
 • tych, którym jest bliskie nasze zatroskanie o dziecko, ludzi chorych i biednych;
 • nasze rodziny i przyjaciół.

Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP jak i członkowie Rodziny Bł. Edmunda Bojanowskiego starają się o ścisłą współpracę, by móc jak najlepiej rozwijać charyzmat bł. Edmunda.

 Charyzmat ten cechuje:

 • miłość służebna świadczona bliźnim w pokorze i prostocie na wzór Chrystusa Sługi;
 • żywa wiara i bezgraniczna ufność w Bożą Opatrzność;
 • duch maryjny wzorowany na służebnej postawie Maryi.

Błogosławiony Edmund Bojanowski, urodził się 14 listopada 1814 roku w Grabonogu k. Gostynia u stóp Świętogórskiej Róży Duchownej. Był świeckim apostołem polskiego ludu. Wychowywał się w typowej ziemiańskiej rodzinie polskiej o głębokiej religijności i tradycjach patriotycznych. Sam słabego zdrowia, starał się maksymalnie wykorzystać swe talenty i dary duchowe, by służyć ochronie wartości religijnych, narodowych i ludzkich. Potrafił odczytać potrzeby człowieka i dlatego wielkodusznie poświęcił swoje życie dzieciom, chorym i ubogim. Podejmował różne inicjatywy, tworząc między innymi czytelnie wiejskie i ochronki.

    Zapalił do posługi miłości wiele młodych dziewcząt, zakładając jako człowiek świecki, 3 maja 1850 roku Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny. Zakończył swoje ofiarne życie dnia 7 sierpnia 1871 r. w Górce Duchownej w cieniu sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia.

Podczas VII pielgrzymki do Polski, Ojciec Święty Jan Paweł II dnia 13 czerwca 1999r. wyniósł do chwały błogosławionych sługę Bożego Edmunda Bojanowskiego, ustanawiając wspomnienie jego święta w dniu narodzin dla nieba na dzień 7 sierpnia.

Schola dziecięca ì

Spotykamy się w niedzielę o godz. 9:15 w zakrystii. Uczymy się nowych piosenek, doskonalimy już poznane. W czasie Mszy Świętej  dla dzieci o godz. 10:00 służymy innym radosnym śpiewem. Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci.

ks. Łukasz Trzciński

lptrzcinski@gmail.com

Służba Ołtarza ì

To grupa chłopców pragnących poświęcić swój czas Panu Bogu przy ołtarzu. Dbają o piękno liturgii. Spotykają się co tydzień na zbiórkach. Biorą udział w różnych zawodach sportowych oraz wyjazdach.

Spotkania:

każda sobota godz. 10.00 zakrystia katedralna

Kontakt do opiekuna:

ks. Łukasz Trzciński

lptrzcinski@gmail.com

Świetlica dla dzieci ì

Dzieci jako najdroższy skarb Pana Jezusa trzeba z miłością pielęgnować.  Dzieci nie słowem ale życiem uczyć trzeba jak mają żyć.

bł. Edmund Bojanowski 

Świetlica jest jednym z działań parafii. Obecnie do świetlicy uczęszcza 30 dzieci, którym zapewniamy opiekę, posiłki oraz zajęcia rozwijające ich pasje i zainteresowania.

Od poniedziałku do piątku organizujemy czas po zajęciach szkolnych. W ten sposób wspomagamy rodziny, które nie zawsze mają możliwość zapewnienia opieki dla swoich dzieci w godzinach pracy. Dbamy o to, by dzieci odrabiały lekcje, kształciły swój charakter i miały możliwość nieodpłatnego rozwijania różnorodnych zdolności. Uczestnictwo w życiu świetlicy daje dzieciom możliwość kreatywnego spędzania czasu wolnego. Zajęcia w placówce prowadzone są nieodpłatnie. Opiekę nad dziećmi sprawują wykwalifikowani wychowawcy oraz wolontariusze. Duchową opiekę sprawuje ks. Grzegorz Ogorzałek.

Patronem świetlicy jest bł. Edmund Bojanowski. Jego życie jest dla wychowawców i wychowanków inspirację by być dobrym katolikiem. Stąd tak ważne w codziennym życiu jest kierowanie się zasadami wiary. Dzieci wraz z wychowawcami czynnie uczestniczą w życiu parafii: w nabożeństwach okresowych, przygotowując oprawę mszy świętych, organizując kiermasze. Nade wszystko pragniemy by dzieci odkrywały każdego dnia jak wielkim skarbem są dla Chrystusa, dla swoich bliskich i by stawały się zaczynem dobra w swoich środowiskach. Służą temu zajęcia programowe, spotkania, wspólne wyjazdy, szczególnie kolonie letnie i zimowiska a także wycieczki. Staramy się służyć rodzinom naszej parafii w chrześcijańskim wychowaniu dzieci i młodzieży, poprzez spotkania integracyjne, rozmowy indywidualne i szeroko pojętą pomoc. Przykładem jest dla nas bł. Edmund i jego słowa które kiedyś napisał do przyjaciół „Trzeba ofiarować samego siebie tym wszystkim, którzy nas potrzebują”.

Nazwa placówki:

Świetlica Opiekuńczo-Wychowawcza im. bł. Edmunda Bojanowskiego

Instytucja prowadząca:

Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. J. Chrzciciela i św. J. Ewangelisty

Adres:

ul. Królewska 10, 20-109 Lublin

Telefon:

81/ 532 11 96 (w godz. 15:00 – 17:00)

e-mail:

swietlica.edmundowa@gmail.com

Godziny otwarcia:

 • w dni nauki szkolnej:
  • poniedziałek, środa, piątek: 15:00 – 19:00
  •  wtorek, czwartek: 14:00 – 18:00
 • w dni wolne od nauki szkolnej: 10:00 – 14:00

Placówka prowadzona w formie opiekuńczej.

Liczba miejsc w placówce:

30

(adresowane do dzieci pochodzących z dzielnic: Stare Miasto i Śródmieście)

Zajęcia w placówce prowadzone są w 3 grupach wiekowych:

 1. najmłodsza grupa „SMERFY”- klasa I-III szkoła podstawowa
 2. „Gang Wiewióra”- klasy IV-VI SP
 3. „Gimbusy” – młodzież gimnazjalna

Program wychowawczy placówki oparty jest na koncepcji pedagogicznej bł. Edmunda Bojanowskiego- Patrona Świetlicy. Placówka zapewnia swoim wychowankom opiekę pedagogiczną sprawowaną przez pracowników Świetlicy i wolontariuszy; pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, rozwój zainteresowań i umiejętności, organizację zabaw i zajęć sportowych, dożywianie, wyposażenie w pomoce i materiały potrzebne do zajęć
w placówce.

Celem placówki jest integralne wychowanie i dobro dziecka w odniesieniu do chrześcijańskich wartości. Podstawowym celem oddziaływań na wychowanków jest wsparcie pełnego rozwoju ich osobowości, pełnej integracji społecznej, przygotowywanie do ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie oraz uczenie samodzielności
i umiejętności radzenia sobie w życiu.

 

Szkoła Słowa Bożego ì

Cykliczne spotkania ze Słowem Bożym prowadzone metodą Lectio Divina

Szczegółowe informacje na stronie:

www.lublin.biblista.pl

Wspólnota Guadalupe ì

Wspólnota „Guadalupe” powstała w 2013 r. w Lublinie, jako owoc Spotkań Guadalupiańskich skupionych wokół Matki Bożej z Guadalupe, patronki życia poczętego. Misją wspólnoty jest uwielbienie Boga razem z Maryją oraz krzewienie kultu Matki Bożej z Guadalupe w rodzinach. Wspólnota składa się z zespołu muzycznego „Guadalupe” oraz  osób pomagających na różne sposoby w dziele ewangelizacji. W skład zespołu wchodzą dzieci, młodzież i dorośli. Pasterzem Wspólnoty jest ks. Piotr Wojtysiak. 

Serdecznie zapraszamy na cykliczną modlitwę uwielbienia z Maryją w każdą drugą niedzielę miesiąca. Rozpoczynamy Mszą Święta o godz. 19 i bezpośrednio po niej Adoracją Najświętszego Sakramentu.

Kontakt: 

guadalupe.zespol@gmail.com

Więcej informacji na:

www.guadalupe.com.pl

Żywy Różaniec ì

Grupa 20 osób modlących się codziennie na różańcu. Każda z nich odmawia jedną dziesiątkę – razem cały różaniec. Modlą się w intencjach wyznaczonych przez Ojca Świętego

Wspólna modlitwa i zmiana tajemnic:

pierwsza niedziela miesiąca
godz. 16:30
Archikatedra