Bierzmowanie dla młodzieży

Przygotowanie do sakramentu bierzmowania dla młodzieży skierowane jest do uczniów klas III gimnazjum oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy nie przyjęli jeszcze tego sakramentu, zamieszkujących na terenie parafii archikatedralnej.

Zgłoszenia kandydatów

Gimnazjaliści III klas, którzy pragną w tym roku szkolnym przystąpić do sakramentu bierzmowania powinni zgłosić się do kancelarii parafialnej. Na listę kandydatów zostaną zapisani uczniowie mieszkający na terenie naszej parafii uczęszczający nie tylko do Gimnazjum przy ul. Farbiarskiej, ale także do innych gimnazjów i szkół licealnych.  Zapisy będą trwały do końca września.

Spotkania organizacyjne

 • rodzice: pierwsza środa października
 • młodzież: pierwszy czwartek października

Przebieg i zasady przygotowania

Katechezy odbywają się co tydzień w dwóch grupach: I grupa – w poniedziałki g. 17.00  i II grupa – w czwartki, o godz. 17.00, w sali nr 2 (przy kancelarii Archikatedry)

Tematyka katechez obejmuje:

a) część I – lektura Pisma Świętego i analiza wybranych historii biblijnych
b) część II – sakramentalna – moje miejsce we wspólnocie Kościoła

Kandydaci mają obowiązek:

a) do końca października dostarczyć następujące dokumenty:

 • metryka chrztu, zgodę z własnej parafii na przyjęcie sakramentu bierzmowania (gdy kandydat jest spoza terenu parafii archikatedralnej)
 • opinię od własnego katechety (II semestr roku szkolnego)

b) uczestniczyć w cotygodniowych spotkaniach formacyjnych

c) uczestniczyć w niedzielnej Mszy Świętej i wyznaczonych nabożeństwach

d) czynnie rozwijać swoje życie duchowe przez regularną spowiedź i uczestnictwo w rekolekcjach

Udzielenie sakramentu:

Termin uroczystości bierzmowania przewidziany jest na miesiąc maj bieżącego roku szkolnego.


Bierzmowanie dla dorosłych

informacje wstępne

Każdy ochrzczony jeszcze nie bierzmowany może i powinien otrzymać sakrament bierzmowania. Przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu. Przez sakrament bierzmowania ochrzczeni jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej (por. Katechizm, 1285, 1306).

Sakrament bierzmowania dla dorosłych, może otrzymać osoba spełniająca następujące kryteria:

 • ukończyła 18 rok życia
 • otrzymała sakrament chrztu św.
 • przystąpiła już do sakramentu I Komunii św. i sakramentu pokuty
 • nie ma przeszkód do otrzymania rozgrzeszenia w sakramencie pokuty (jak np. osoby żyjące w związku niesakramentalnym: które zawarły tylko kontrakt cywilny, jak również żyjące w konkubinacie)
 • zostanie odpowiednio przygotowana do sakramentu bierzmowania

Istnieją trzy możliwości przygotowania się do sakramentu bierzmowania:

I. Pierwsza forma przygotowania

to przygotowanie się do bierzmowania w parafii katedralnej. Spotkania formacyjne odbywają się począwszy od I niedzieli miesiąca (września, listopada, stycznia, marca, maja) i rozpoczynają się Mszą św. w Archikatedrze o godz. 8.30, a po niej spotkaniem w sali nr 2 przy kancelarii parafialnej.

Na spotkaniu wstępnym należy przedstawić dwa dokumenty:

 1. Skierowanie z własnej parafii, z prośbą o przygotowanie i udzielenie sakramentu bierzmowania: pobierz formularz 2
 2. Świadectwo chrztu

Do bierzmowania zostaną dopuszczeni ci uczestnicy kursu, którzy rzetelnie uczestniczyli we wszystkich spotkaniach formacyjnych.

II . Druga forma przygotowania

Drugą proponowaną formą przygotowania dorosłych do bierzmowania są intensywne kursy weekendowe prowadzone przez Pallotyńską Szkołę Nowej Ewangelizacji („Kurs Nowe Życie”). Odbywają się one co miesiąc w domu rekolekcyjnym Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi (Lublin, ul. Nałęczowska 241). Rozpoczęcie w piątek o g. 18.00, zakończenie w niedzielę o godz. 13.00. Koszt: 150 zł (w tym noclegi i posiłki).

Najbliższe terminy „Kursu Nowe Życie” oraz formularz rejestracyjny znajdują się na stronie internetowej: http://snepallotyni.pl/ pod zakładką „zapisy na kursy”.

Przed udaniem się na powyższy kurs, kandydat powinien otrzymać pisemną zgodę na bierzmowanie w katedrze od duszpasterza własnej parafii pobierz formularz 2 oraz posiadać świadectwo chrztu.

III. Trzecia forma przygotowania

Trzecią formą przygotowania się do sakramentu bierzmowania, jest indywidualne przygotowanie się kandydata we własnej parafii.

Data i miejsce bierzmowania

Bierzmowanie osób dorosłych, odbywa się 16 dnia każdego miesiąca (z wyjątkiem lipca i sierpnia) w Archikatedrze Lubelskiej, podczas Mszy świętej o godz. 19.00. Jeśli w tym dniu przypada sobota lub niedziela, wówczas bierzmowanie odbywa się w najbliższy poniedziałek.

Kandydaci zgłaszają się ze swoimi świadkami w wyznaczonym dniu, o godz. 18.00, w sali nr 2 przy kancelarii.

Aby przystąpić do bierzmowania, należy przedstawić następujące dokumenty:

 • zaświadczenie duszpasterza z własnej parafii zawierające wyraźne stwierdzenie, że kandydat został odpowiednio przygotowany, oraz prośbę o udzielenie bierzmowania: pobierz formularz 1
 • zaświadczenie o ukończeniu „Kursu Nowe Życie” – tylko osoby, które uczestniczyły w tym kursie
 • świadectwo chrztu
 • zaświadczenie dla świadka, że może pełnić tę funkcję, wraz z wpisem o odbytej spowiedzi św.

Przypominamy !!!

 • kandydaci i świadkowie bierzmowania zgłaszają się w dniu bierzmowania po obowiązkowej, wcześniejszej spowiedzi św.
 • świadkowie winni posiadać zaświadczenie z własnej parafii, że mogą pełnić funkcję świadka, wraz z wpisem o odbytej spowiedzi św.
 • obowiązuje odświętny strój, odpowiedni dla uroczystej liturgii
 • prosimy o zabranie długopisów

Świadek bierzmowania

Na postawie Kan. 874 KPK:

Do przyjęcia zadania świadka bierzmowania może być dopuszczony ten, kto:

 1. Jest wyznaczony przez przyjmującego bierzmowanie albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza bierzmowania, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;
 2. Ukończył 16 lat, chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku;
 3. Jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;
 4. Jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;
 5. Świadkiem może być również ojciec lub matka przyjmującego bierzmowanie;

Nie mogą być świadkami bierzmowania osoby, które: żyją w związkach niesakramentalnych, nie mają sakramentu bierzmowania oraz młodzież nie uczęszczająca na lekcje religii.