A) Bierzmowanie dla młodzieży – rok 2022-23

Przygotowanie do sakramentu bierzmowania dla młodzieży skierowane jest do uczniów klas  VIII, zamieszkujących na terenie parafii archikatedralnej.

Zgłoszenia kandydatów

Uczniowie VIII klas Szkoły Podstawowej (także niepełnoletni uczniowie szkół ponadpodstawowych), którzy pragną w tym roku szkolnym przystąpić do sakramentu bierzmowania, powinni zgłosić się do kancelarii parafialnej. Warunkiem zapisu jest posiadanie ze sobą odpisu aktu chrztu oraz – jeśli mieszkają poza naszą parafią – zgody swoich duszpasterzy. Zapisy będą trwały do końca września!

Spotkania organizacyjne

 • rodzice: 06 października 2022 (czwartek), godz. 17.00 – sala nr 2
 • młodzież: 13 października 2022 (czwartek), godz. 17.00 – sala nr 2

Przebieg i zasady przygotowania

Tematyka katechez obejmuje:

a) część I – lektura Pisma Świętego i analiza wybranych historii biblijnych
b) część II – sakramentalna – moje miejsce we wspólnocie Kościoła

Kandydaci mają obowiązek:

a) do końca września dostarczyć następujące dokumenty:

 • metryka chrztu, zgodę z własnej parafii na przyjęcie sakramentu bierzmowania (gdy kandydat jest spoza terenu parafii archikatedralnej)
 • opinię od własnego katechety (II semestr roku szkolnego)

b) uczestniczyć w spotkaniach formacyjnych

c) uczestniczyć w niedzielnej Mszy Świętej i wyznaczonych nabożeństwach

d) czynnie rozwijać swoje życie duchowe przez regularną spowiedź i uczestnictwo w rekolekcjach

Udzielenie sakramentu:

Termin uroczystości bierzmowania przewidziany jest na miesiąc maj bieżącego roku szkolnego.


B) Bierzmowanie dla dorosłych

informacje wstępne

Każdy ochrzczony jeszcze nie bierzmowany może i powinien otrzymać sakrament bierzmowania. Przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu. Przez sakrament bierzmowania ochrzczeni jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej (por. Katechizm, 1285, 1306).

Sakrament bierzmowania dla dorosłych, może otrzymać osoba spełniająca następujące kryteria:

 • ukończyła 18 rok życia
 • jest ochrzczona
 • przystąpiła do sakramentu I Komunii św. i sakramentu pokuty
 • nie ma przeszkód do otrzymania rozgrzeszenia w sakramencie pokuty (jak np. osoby żyjące w związku niesakramentalnym: które zawarły tylko kontrakt cywilny, jak również żyjące w konkubinacie)
 • zostanie odpowiednio przygotowana do sakramentu bierzmowania

Istnieją trzy możliwości przygotowania się do sakramentu bierzmowania:

I. Pierwsza forma przygotowania

To przygotowanie się do bierzmowania w parafii katedralnej. Spotkania formacyjne odbywają się począwszy od I niedzieli miesiąca (września, listopada, stycznia, marca, maja) i rozpoczynają się Mszą św. w Archikatedrze o godz. 8.30, a po niej spotkaniem w sali nr 2 przy kancelarii parafialnej.

Na spotkaniu wstępnym należy przedstawić dwa dokumenty:

 1. Skierowanie z własnej parafii, z prośbą o przygotowanie i udzielenie sakramentu bierzmowania: pobierz formularz 2
 2. Świadectwo chrztu

Do bierzmowania zostaną dopuszczeni ci uczestnicy kursu, którzy rzetelnie uczestniczyli we wszystkich spotkaniach formacyjnych.

II . Druga forma przygotowania

Drugą proponowaną formą przygotowania dorosłych do bierzmowania są intensywne kursy weekendowe „Kurs Nowe Życie”.

Przed udaniem się na powyższy kurs, kandydat powinien otrzymać pisemną zgodę na bierzmowanie w katedrze od duszpasterza własnej parafii pobierz formularz 2 oraz posiadać świadectwo chrztu.

III. Trzecia forma przygotowania

Trzecią formą przygotowania się do sakramentu bierzmowania, jest indywidualne przygotowanie się kandydata we własnej parafii.

Data i miejsce bierzmowania

Bierzmowanie osób dorosłych, odbywa się 16 dnia każdego miesiąca (z wyjątkiem lipca i sierpnia) w Archikatedrze Lubelskiej, podczas Mszy świętej o godz. 19.00. Jeśli w tym dniu przypada sobota lub niedziela, wówczas bierzmowanie odbywa się w najbliższy poniedziałek.

Kandydaci zgłaszają się ze swoimi świadkami w wyznaczonym dniu, o godz. 17.45, w sali nr 2 przy kancelarii.

Aby przystąpić do bierzmowania, należy przedstawić następujące dokumenty:

 • zaświadczenie duszpasterza z własnej parafii zawierające wyraźne stwierdzenie, że kandydat został odpowiednio przygotowany, oraz prośbę o udzielenie bierzmowania: pobierz formularz 1
 • zaświadczenie o ukończeniu „Kursu Nowe Życie”. Zapisy:  https://snepallotyni.pl/
 • świadectwo chrztu
 • zaświadczenie dla świadka, że może pełnić tę funkcję, wraz z wpisem o odbytej spowiedzi św.

Przypominamy !!!

 • kandydaci i świadkowie bierzmowania zgłaszają się w dniu bierzmowania po obowiązkowej, wcześniejszej spowiedzi św.
 • świadkowie winni posiadać zaświadczenie z własnej parafii, że mogą pełnić funkcję świadka, wraz z wpisem o odbytej spowiedzi św.
 • obowiązuje odświętny strój, odpowiedni dla uroczystej liturgii
 • prosimy o zabranie długopisów

Świadek bierzmowania

Na postawie Kan. 874 KPK:

Do przyjęcia zadania świadka bierzmowania może być dopuszczony ten, kto:

 1. Jest wyznaczony przez przyjmującego bierzmowanie albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza bierzmowania, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;
 2. Ukończył 16 lat, chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku;
 3. Jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;
 4. Jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;
 5. Świadkiem może być również ojciec lub matka przyjmującego bierzmowanie;

Nie mogą być świadkami bierzmowania osoby, które: żyją w związkach niesakramentalnych, nie mają sakramentu bierzmowania oraz młodzież nie uczęszczająca na lekcje religii.