A) Bierzmowanie dla młodzieży – rok 2023-24

Przygotowanie do sakramentu bierzmowania dla młodzieży skierowane jest do uczniów klas  VIII, zamieszkujących na terenie parafii archikatedralnej. W przygotowaniu mogą wziąć także udział uczniowie klas I i II szkół średnich/

Zgłoszenia kandydatów

Zapisy zakończono z końcem września.

Spotkania Kandydatów

Pierwsze spotkanie odbędzie się 13 października (piątek) o godz. 17.00 w sali nr 2, obok kancelarii.

Przebieg i zasady przygotowania

Tematyka katechez obejmuje:

a) część I – lektura Pisma Świętego i analiza wybranych historii biblijnych
b) część II – sakramentalna – moje miejsce we wspólnocie Kościoła

Kandydaci mają obowiązek:

a) do końca września dostarczyć następujące dokumenty:

 • metryka chrztu, zgodę z własnej parafii na przyjęcie sakramentu bierzmowania (gdy kandydat jest spoza terenu parafii archikatedralnej)
 • opinię od własnego katechety (II semestr roku szkolnego)

b) uczestniczyć w spotkaniach formacyjnych

c) uczestniczyć w niedzielnej Mszy Świętej i wyznaczonych nabożeństwach

d) czynnie rozwijać swoje życie duchowe przez regularną spowiedź i uczestnictwo w rekolekcjach

Udzielenie sakramentu:

Termin uroczystości bierzmowania przewidziany jest na miesiąc maj bieżącego roku szkolnego.


B) Bierzmowanie dla dorosłych

informacje wstępne

Każdy ochrzczony jeszcze nie bierzmowany może i powinien otrzymać sakrament bierzmowania. Przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu. Przez sakrament bierzmowania ochrzczeni jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej (por. Katechizm, 1285, 1306).

Sakrament bierzmowania dla dorosłych, może otrzymać osoba spełniająca następujące kryteria:

 • ukończyła 18 rok życia
 • jest ochrzczona
 • przystąpiła do sakramentu I Komunii św. i sakramentu pokuty
 • nie ma przeszkód do otrzymania rozgrzeszenia w sakramencie pokuty (jak np. osoby żyjące w związku niesakramentalnym: które zawarły tylko kontrakt cywilny, jak również żyjące w konkubinacie)
 • zostanie odpowiednio przygotowana do sakramentu bierzmowania

Istnieją trzy możliwości przygotowania się do sakramentu bierzmowania:

I. Pierwsza forma przygotowania

To przygotowanie się do bierzmowania w parafii katedralnej. Spotkania formacyjne odbywają się począwszy od I niedzieli miesiąca (września, listopada, stycznia, marca, maja) i rozpoczynają się Mszą św. w Archikatedrze o godz. 8.30, a po niej spotkaniem w sali nr 2 przy kancelarii parafialnej.

Na spotkaniu wstępnym należy przedstawić dwa dokumenty:

 1. Skierowanie z własnej parafii, z prośbą o przygotowanie i udzielenie sakramentu bierzmowania: pobierz formularz 2
 2. Świadectwo chrztu

Do bierzmowania zostaną dopuszczeni ci uczestnicy kursu, którzy rzetelnie uczestniczyli we wszystkich spotkaniach formacyjnych.

II . Druga forma przygotowania

Drugą proponowaną formą przygotowania dorosłych do bierzmowania są intensywne kursy weekendowe „Kurs Nowe Życie”.

Przed udaniem się na powyższy kurs, kandydat powinien otrzymać pisemną zgodę na bierzmowanie w katedrze od duszpasterza własnej parafii pobierz formularz 2 oraz posiadać świadectwo chrztu.

III. Trzecia forma przygotowania

Trzecią formą przygotowania się do sakramentu bierzmowania, jest indywidualne przygotowanie się kandydata we własnej parafii.

Data i miejsce bierzmowania

Bierzmowanie osób dorosłych, odbywa się 16 dnia każdego miesiąca (z wyjątkiem lipca i sierpnia) w Archikatedrze Lubelskiej, podczas Mszy świętej o godz. 19.00. Jeśli w tym dniu przypada sobota lub niedziela, wówczas bierzmowanie odbywa się w najbliższy poniedziałek.

Kandydaci zgłaszają się ze swoimi świadkami w wyznaczonym dniu, o godz. 17.45, w sali nr 2 przy kancelarii.

Aby przystąpić do bierzmowania, należy przedstawić następujące dokumenty:

 • zaświadczenie duszpasterza z własnej parafii zawierające wyraźne stwierdzenie, że kandydat został odpowiednio przygotowany, oraz prośbę o udzielenie bierzmowania: pobierz formularz 1
 • zaświadczenie o ukończeniu „Kursu Nowe Życie”. Zapisy:  https://snepallotyni.pl/
 • świadectwo chrztu
 • zaświadczenie dla świadka, że może pełnić tę funkcję, wraz z wpisem o odbytej spowiedzi św.

Przypominamy !!!

 • kandydaci i świadkowie bierzmowania zgłaszają się w dniu bierzmowania po obowiązkowej, wcześniejszej spowiedzi św.
 • świadkowie winni posiadać zaświadczenie z własnej parafii, że mogą pełnić funkcję świadka, wraz z wpisem o odbytej spowiedzi św.
 • obowiązuje odświętny strój, odpowiedni dla uroczystej liturgii
 • prosimy o zabranie długopisów

Świadek bierzmowania

Na postawie Kan. 874 KPK:

Do przyjęcia zadania świadka bierzmowania może być dopuszczony ten, kto:

 1. Jest wyznaczony przez przyjmującego bierzmowanie albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza bierzmowania, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;
 2. Ukończył 16 lat, chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku;
 3. Jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;
 4. Jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;
 5. Świadkiem może być również ojciec lub matka przyjmującego bierzmowanie;

Nie mogą być świadkami bierzmowania osoby, które: żyją w związkach niesakramentalnych, nie mają sakramentu bierzmowania oraz młodzież nie uczęszczająca na lekcje religii.