Ks. Marek Chmielewski

Jeden chrzest

Św. Cyryl i św. Metody

Nie ma większego znaczenia, kto udziela chrztu. Ważne jest natomiast, że na mocy tego sakramentu pojedynczy człowiek i całe narody zostają włączone do Chrystusowego Królestwa. Wszyscy otrzymując ten sam chrzest, dostępują jednakowych sakramentalnych darów. Pozostawiają one skutki nadprzyrodzone i doczesne. Narody pogańskie, do których należeli Słowianie pod koniec pierwszego tysiąclecia, z chwilą przyjęcia chrztu weszły do Kościoła świętego, a także do wspólnoty państw, odgrywających w Europie wiodącą rolę.

Wielkie zasługi dla Słowian mają pod tym względem dwaj greccy bracia z Tessalonik w Grecji — święci Cyryl i Metody, których w 1980 roku bł. Jan Paweł II ogłosił Patronami Europy obok św. Benedykta.

Starszy z nich, Michał w młodości pełnił ważną funkcję w administracji państwowej, którą w wieku 25 lat porzucił i wstąpił do klasztoru, przyjmując imię Metody. Idąc w jego ślady 12 lat młodszy brat Konstantyn po studiach w Bizancjum przyjął święcenia kapłańskie. Krótko pracował jako sekretarz patriarchy Konstantynopola. Niebawem także udał się do klasztoru i przyjął imię Cyryl.

W 862 roku udali się na misje na Krym, a rok później na prośbę księcia Moraw Rościsława, zostali wysłani przez cesarza Michała III do pracy misyjnej w Państwie Wielkomorawskim. Starannie przygotowali się do tej pracy. Między innymi przetłumaczyli teksty biblijne i modlitwy liturgiczne na język starosłowiański, zapisany wymyślonym przez Cyryla alfabetem zbliżonym do alfabetu greckiego, czyli tzw. cyrylicą, którą do dziś posługują się ludy Europy Wschodniej.

Wobec oskarżeń o herezje, obydwaj udali się do papieża Hadriana, aby uzyskać jego zgodę. W Rzymie nieoczekiwanie Cyryl zachorował i zmarł w 869 roku na rękach swego brata. Metody powrócił do Słowian, gdzie dalej prowadził pracę ewangelizacyjną, doprowadzając do chrztu całe społeczności. Wyczerpany gorliwą pracą apostolską wśród ludów słowiańskich, zmarł w 885 roku w Velehradzie. Wpływ jego pracy ewangelizacyjnej sięgał aż na tereny dzisiejszej południowej Polski. Bł. Jan Paweł II w encyklice poświęconej św. Metodemu i Cyrylowi pt. Slavorum Apostoli, podkreślił, że dokonując chrztu Słowian, święci Cyryl i Metody położyli szczególne zasługi dla ukształtowania się i rozwoju tej kultury, z której wyrasta także nasza polska tożsamość (por. SA 21). Jeden jest więc chrzest, a przynosi tyle błogosławionych owoców.