Niedziela, świętowanie dzieła Stwórcy transparent

Dekalog to filary życia moralnego, zaszczepione w sercu każdego człowieka. To przypomnienie wielkich dzieł Boga w historii Ludu Bożego i wezwanie człowieka do konfrontacji z nimi. „Jam jest Pan, Bóg twój, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli” (Wj 20,1), dlatego… Oto każde działanie człowieka staje się odpowiedzią na uprzedzające działanie łaski Najwyższego, a wędrówka drogą przykazań – zanurzeniem w Jego miłość i opiekuńczość. Trzecie przykazanie to istotny i nieodzowny znak relacji z Bogiem.

Dlaczego mamy świętować Dzień Pański?

Pamiętaj – ten bezpośredni zwrot wzywa do odnowienia pamięci o wielkim i podstawowym dziele Bożym, jakim jest stworzenie. Pamięć powinna ożywiać całe życie religijne człowieka. Nie chodzi tu jednak tylko o przypomnienie sobie wydarzeń z historii, ale o przyjęcie daru łaski Bożej, ukazanego w stworzeniu świata i nas samych. Pamiętaj, znaczy przyjmij i rozważaj wspaniałe dzieła Bożej opieki nad Tobą i całym światem.

dzień święty – świętość w Biblii przynależy samemu Bogu. Pragnie On jednak dać udział w swojej świętości także stworzeniu, a szczególnie człowiekowi. Święte jest zatem wszystko to, co ma związek z Bogiem, co otoczone jest Jego chwałą, co przeznaczone jest dla Boga, co w końcu jest „odłączone” od rzeczy i spraw nieświętych. Dzień święty staje się zatem, z woli Boga, odłączony od innych dni, oddzielony od innych dzieł, by był okazją do poznania Jedynego i Prawdziwego Boga.

abyś święcił – uświęcanie Dnia Pańskiego staje się naśladowaniem działania Boga, kroczeniem drogą Bożą. Po całym trudzie stworzenia, Pan Bóg odpoczął dnia siódmego i pobłogosławił go (por. Rdz 2,2-3), stąd odpoczynek człowieka w dniu Pańskim zyskuje charakter sakralny: człowiek wierzący ma odpoczywać nie tylko jak Bóg, ale także odpoczywać w Bogu, oddając Jemu całe stworzenie w postawie uwielbienia, dziękczynienia, synowskiego przywiązania i oblubieńczej przyjaźni.

Jednakże więź człowieka z Bogiem musi się wyrażać także w chwilach szczególnej modlitwy, aby stawać się głębokim dialogiem, ogarniającym wszystkie wymiary osoby. Dzień Pański jest właśnie najbardziej odpowiednim dniem wyrażającym tę więź; w tym dniu człowiek wznosi swój głos do Boga, stając się rzecznikiem całego stworzenia.[1]

Zadanie:

Odmów X Bożych przykazań i podziękuj Bogu za konkretne dzieło stworzenia

[1] Tematy następnych wydarzeń parafialnych będą dotyczyły niedzieli jako Dnia Chrystusa i Dnia Kościoła