8 grudnia – Inauguracja Roku Miłosierdzia transparent

Jako dzień inauguracji Jubileuszowego Roku Miłosierdzia papież Franciszek wybrał uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, bo to tego dnia przypada 50 rocznica zakończenia Soboru Watykańskiego II, najważniejszego wydarzenia w najnowszej historii Kościoła. Jego sens papież następująco wyjaśnił w bulli:

„Po obaleniu murów, które przez zbyt długi czas zamykały Kościół w uprzywilejowanej twierdzy, nadszedł czas, by głosić Ewangelię w nowy sposób. Bardzo pragnę, aby nadchodzące lata były przepojone miłosierdziem i byśmy wychodzili na spotkanie każdej osoby, niosąc dobroć i czułość Boga! Do wszystkich, tak wierzących, jak i tych, którzy są daleko, niech dotrze balsam miłosierdzia”.

Logo Rok Miłosierdzia mini

1. Logo Roku Miłosierdzia

Logo Roku Świętego przedstawia Chrystusa – Dobrego Pasterza, niosącego na ramionach nie owieczkę, ale człowieka. Dobry Pasterz, w akcie miłosierdzia, bierze na plecy ludzkość, ale Jego wzrok łączy się ze wzrokiem człowieka. Chrystus widzi oczami Adama, a Adam oczami Chrystusa. W Jego wzroku spotyka miłość Ojca i zaproszenie do wieczności. Chrystus przechodzi przez trzy owalne kręgi o kolorze stopniowo jaśniejszym. Sugerują one drogę, którą pokonuje Jezus, wyprowadzając człowieka z nocy grzechu i śmierci ku światłu miłości Ojca. Z boku umieszczony jest napis Miłosierni jak Ojciec – motto Roku.

Módlmy się, by czas Jubileuszu Miłosierdzia był dla nas okazją nowego odkrycia miłości Ojca, który przebaczając, pragnie każdego przygarnąć do siebie i utulić w ramionach, jak umiłowane dziecko.

2. Odpusty w Roku Miłosierdzia

Aby uzyskać odpust zupełny należy:

– odbyć krótką pielgrzymkę do Drzwi Świętych, otwartych w każdej Katedrze, na znak głębokiego pragnienia prawdziwego nawrócenia;

– być w stanie łaski uświęcającej (jeśli trzeba, należy przystąpić do sakramentu pokuty);

– przyjąć Komunię św.;

– pomodlić się według intencji Ojca Świętego;

– wyzbyć się przywiązania do wszelkiego grzechu nawet lekkiego.

Odpust jest to darowanie przez Boga kary doczesnej za grzechy odpuszczone już co do winy. Kara doczesna oznacza stan cierpienia człowieka, który chociaż jest już pojednany z Bogiem w sakramencie pokuty, pozostaje jeszcze naznaczony «śladami» grzechu, które nie pozwalają mu całkowicie otwierać się na łaskę. Miłosierdzie Boże jest jednakowoż silniejsze również niż ten ślad. Staje się ono odpustem Ojca, który poprzez Kościół – Oblubienicę Chrystusa – dosięga grzesznika, któremu udzielił już przebaczenia i uwalnia go od każdej pozostałości skutków grzechu, umożliwiając mu raczej działanie z miłością oraz wzrastanie w miłości, niż ponowny upadek w grzech.

Pomocą w uzyskaniu odpustu jest odwołanie się do duchowych dóbr płynących z komunii świętych nazywanych także skarbcem Kościoła.

W komunii świętych między wiernymi, czy to uczestnikami niebieskiej ojczyzny, czy to pokutującymi w czyśćcu za swoje winy, czy to pielgrzymującymi jeszcze na ziemi, istnieje trwały węzeł miłości i bogata wymiana wszelkich dóbr. W tej przedziwnej wymianie świętość jednego przynosi korzyść innym. Odwołanie się do komunii świętych pozwala skruszonemu grzesznikowi wcześniej i skuteczniej oczyścić się od kar za grzech.

Opracowane na podstawie Katechizmu Kościoła Katolickiego, bulli Misericordiae vultus papieża Franciszka oraz konstytucji apostolskiej Indulgentiarum doctrina Pawła VI.

3. Modlitwa na Rok Miłosierdzia

Panie Jezu Chryste,

Ty nauczyłeś nas, abyśmy byli miłosierni, jak Ojciec nasz niebieski

i powiedziałeś nam, że kto widzi Ciebie, widzi także i Jego.

Ukaż nam Twoje oblicze, a będziemy zbawieni.

Ty, który jesteś Obliczem widzialnym Ojca niewidzialnego,

Boga, który objawia swoją wszechmoc przede wszystkim przez przebaczenie i miłosierdzie:

spraw, aby Kościół na świecie stał się Twoim widzialnym obliczem.

Poślij Twojego Ducha i uświęć nas wszystkich,

aby Jubileusz Miłosierdzia był rokiem łaski od Pana,

a Twój Kościół z odnowionym entuzjazmem mógł nieść dobrą nowinę ubogim, głosić wolność więźniom i uciśnionym oraz przywracać wzrok niewidomym.

Za wstawiennictwem Maryi, Matki Miłosierdzia prosimy Ciebie, który z Ojcem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Amen